Skip course categories
Skip available courses

Available courses

Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina speciālajos priekšmetos iegūtās zināšanas, lai atvieglotu tālāko specialitātes apguvi, prognozētu un risinātu konkrētas tehniskas problēmas

Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu vispārīgo uzbūvi, agregātu un mezglu (izņemot motoru un elektroiekārtas) uzbūvi tehnisko apkopi un diagnostiku.

Studiju kurss-modulis sastāv no 8 tēmām, kur ir iespējams ielādēt prezentācijas, papildmateriālus padziļinātai izpratnei un papildus informācijas avotus. Kā arī kursā ir ievietoti kontroles testi, praktiskie darbi un vingrinājumi. Pirms iesākt strādāt ar mācību materiāliem, lūgums, pievērst uzmanību literatūras sarakstam un glossary vārdnīcai. Moduļa apguves novērtējums notiek ar noslēguma testa palīdzību.

Modulī ir iekļauti jautājumi par autopārvadājuma loģistikas jēdzieniem, transporta procesiem, autopārvadājumu organizāciju, transporta uzņēmuma ekonomiskiem rādītājiem u.c.

Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina speciālajos priekšmetos iegūtās zināšanas, lai atvieglotu tālāko specialitātes apguvi, prognozētu un risinātu konkrētas tehniskas problēmas

Studiju priekšmetā ir iekļautas tēmas par automobiļa kvalitāti, tā tehnisko stāvokli, darba spējām un izmaiņām ekspluatācijas laikā. Apstatīta tehnisko apkopju un remonta tehnoloģija, tehniskie līdzekļi un iekārtas.

Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu, un to agregātu, sistēmu un mehānismu tehnisko apkalpošanu un diagnostikas iespējām un paņēmieniem.

Модуль состоит из 8 тем, в рамках которых возможно скачать презентации, дополнительные материалы для более глубокого изучения и дополнительные информационные источники. Также в модуле размещены контрольные тесты, практические работы и задания. 

Курс предназначен для повышения квалификации преподавателей при работе с e-программой Moodle