Skip course categories
Skip available courses

Available courses


Lekciju kursu lasa: 

Mg.sc.soc. Karīna Adamoviča-Krišāne

Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par iekšdedzes motoru mehānismu un sistēmu vispārīgo uzbūvi, un darbību, ka arī agregātu un mezglu tehnisko apkopi un diagnostiku.

Lekciju kursu lasa: 

Mg.ing. Edmunds Jurušs

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu vispārīgo uzbūvi, agregātu un mezglu (izņemot motoru un elektroiekārtas) uzbūvi tehnisko apkopi un diagnostiku.

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo


Lekciju kursu lasa: 

Mg.sc.soc. Karīna Adamoviča-Krišāne

Modula mērķis: Apgūt ar loģistiku saistītus ekonomiskus un tehniskus terminus. Apgūt loģistikas sistēmu klasifikāciju, kas darbojas kā ražošanas, tā arī citas tautsaimniecības sfērās. Apgūt loģistikas procesu struktūru rūpniecības uzņēmumos. Apgūt loģistikas procesu nodrošināšanas organizatoriskās un tehnoloģiskās metodes ražošanas, transporta, tirdzniecības un apkalpošanas sfērās.

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Studiju priekšmetā jānostiprina un jāpapildina speciālajos priekšmetos iegūtās zināšanas, lai atvieglotu tālāko specialitātes apguvi, prognozētu un risinātu konkrētas tehniskas problēmas.

Lekciju kursu lasa:

Dr.sc.ing. Edmunds Visockis

Lektors Pjotrs Žukovs


Studiju priekšmetā ir iekļautas tēmas par automobiļa kvalitāti, tā tehnisko stāvokli, darba spējām un izmaiņām ekspluatācijas laikā. Apstatīta tehnisko apkopju un remonta tehnoloģija, tehniskie līdzekļi un iekārtas.


Lekciju kursu lasa:

Lektors Arturs Vorkalis

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.soc. Alita Dukule

Priekšmetā ir iekļauti jautājumi par automobiļu, un to agregātu, sistēmu un mehānismu tehnisko apkalpošanu un diagnostikas iespējām un paņēmieni.

Lekciju kursu lasa:

Mg.ing. Edmunds Jurušs


Lekciju kursu lasa: 

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Lekciju kursu lasa: 

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Lekciju kursu lasa: 

Mg.sc.env. Aivars Ruskulis

Lekciju kursu lasa:

Mg.med.vet. Marlinda Kaša

Lekciju kursu lasa:

Mg.agr., Mg.paed. Vēsma Šumska 

Lekciju kursu lasa:

Mg.med.vet. Marlinda Kaša

Lekciju kursu lasa:

Mg.agr., Mg.paed. Vēsma Šumska 


Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.env. Aleksejs Burbo

Lekciju kursu lasa:

Mg.med.vet. Marlinda Kaša

Lekciju kursu lasa:

Mg.agr., Mg.paed. Vēsma Šumska 

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.soc. Alita Dukule

Lekciju kursu lasa:

Mg.sc.soc. Alita Dukule

Lekciju kursu lasa:

Mg.prof.  Raimonds Lāčaunieks

Lekciju kursu lasa:

Mg.prof.  Raimonds Lāčaunieks

Lekciju kursu lasa:

Mg.prof.  Raimonds Lāčaunieks

Модуль состоит из 8 тем, в рамках которых возможно скачать презентации, дополнительные материалы для более глубокого изучения и дополнительные информационные источники. Также в модуле размещены контрольные тесты, практические работы и задания. 

Курс предназначен для повышения квалификации преподавателей при работе с e-программой Moodle